Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hollandse Poort BV

gevestigd aan de Kraijenhoffstraat 137 A – 1018 RG Amsterdam & Marconistraat 36 – 7575 AR Oldenzaal. KvK 67724663

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Hollandse Poort BV gevestigd te Amsterdam verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via de gebruiker goederen bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien de partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijzing overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventuele verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

3.2 Goederen gelden als geleverd, zodra gebruiker de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij gebruiker of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

3.3 Indien partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat gebruiker het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

3.4 Indien gewenst en de weersomstandigheden het toelaten, is het mogelijk deze geheel professionele installatie binnen 6 tot 8 weken te verzorgen. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer na orderbevestiging over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen, etc. in het bezit zijn van gebruiker.

3.5 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

3.6 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat gebruiker kan blijven doorwerken als ten tijde van de aanbieding en de nodige materialen gebruiker tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op de schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen. Wanneer de goederen na het verstrijken de leveringstermijn door de koper en/of opdrachtgever niet zijn afgenomen, staande goederen ter beschikking en opgeslagen voor zijn rekening en zijn risico. Indien, in het geval van uitvoering van een werk, enig onderdeel buiten de schuld van gebruiker net tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk geleverd kan worden, zal de levering van het werk toch kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening kunnen worden gehouden.

4. Prijzen, aanbod & betalingscondities

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en geldig tot 60 dagen na offertedatum.

4.2 Aanbetaling is niet noodzakelijk.

4.3 Gebruiker heeft het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

4.4 Betalingscondities (tenzij anders vermeld/overeengekomen)

 • Géén aanbetaling verreist.

 • 90% van de overeengekomen prijs bij aanvang montage (1e montagedag)
 • 10% van de overeengekomen prijs ná montage (laatste montage dag)

4.5 Alle prijzen en voorwaarden zijn verbonden aan deze overeenkomst onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten.

4.6 De in de aanbieding van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijden de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijzigingen plaatsvinden, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan en de verhoging meer dan 10% bedraagt van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

4.7 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, etc. Gebruiker behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken blijven gebruiker’s eigendom en mogen zonder gebruiker’s uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

4.8 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening.

4.9 Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zijn voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

4.10 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

4.11 In geval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling is ontvangen is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om een schadevergoeding te vorderen.

4.12 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van enkele sommaties of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

4.13 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

4.14 Niet bij de prijs inbegrepen zijn:

 • Eventuele bouwkundige werkzaamheden (tenzij anders vermeld)

 • Herstelwerkzaamheden t.b.v. schilder- en/of stucwerk
 • Onverwachte kosten door bouwtechnische redenen waar Hollandse Poort B.V. niet aansprakelijk gesteld mag worden.

 • Het demonteren van asbest, asbesthoudende of asbestgelijkende materialen.

 • Hak-, breek-, en/of metselwerk ten gevolge van de slechte kwaliteit van het muurwerk.

 • Grond-, hei-, breek-, funderings-, metsel-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk van welke aard dan ook

 • Kraankosten (tenzij anders vermeld)

 • Vergunningaanvragen.

5. Werkzaamheden, maatvoeringen & inmetingen

5.1 In geval van (gevel)beschadigingen aan het object van de klant ligt in geval van een onvoorziene gebeurtenis dan wel geen opzet de aansprakelijkheid niet bij de gebruiker en dient er een passende oplossing te worden gevonden.

5.2 In geval van beperkte of maximale maatvoering(en) van producten die geleverd en gemonteerd worden door gebruiker kan zonder toestemming van de klant een afwijking en/of aanpassing in de maatvoering doen voorkomen.

6. Werkzaamheden, maatvoeringen & inmetingen

6.1 Over het algemeen monteren wij 3 elementen per dag. In het geval van 1 montagedag dient 100% van het overeengekomen bedrag op de eerste dag te worden voldaan. Indien er na-service nodig blijkt te zijn, zie artikel 6.2

6.2 Indien er na-service verricht dient te worden wordt een nader besproken bedrag ter beschikking gesteld welke de klant vast mag houden. Onder na-service valt bijvoorbeeld nalevering van kozijn(en), een ruitbreuk, het na-leveren van bijartikellen, het na-leveren van ontbrekende onderdelen, het na-leveren van de horren, etc.

6.3 (Inzet)horren en/of hordeuren e.d. vallen standaard onder na-service(levering). De maten worden ná montage ingemeten en wordt de horren worden dan besteld. Na-levering hiervan bedraagt tenminste 2 weken ná beïndiging van het project.

7. Garantiebepalingen

7.1 Indien door gebruiker aan de klant garanties worden verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden en/of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijk kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garanties, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

7.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren producten – naar keuze van gebruiker – herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.

7.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien foute, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7.4 Alle garantiebepalingen komen te vervallen indien de factuur niet geheel is voldaan.

7.5 Geldende garantiebepalingen indien schriftelijk overeengekomen.

 • 10 jaar garantie op de kozijnen (fabrieksgarantie)

 • 10 jaar garantie op het glas en (kunststof) gevelbekleding

 • 10 jaar garantie op de montage

 • 5 jaar garantie op de ventilatieroosters en op het hang- en sluitwerk

 • Op deurpanelen geldt een door de leverancier gestelde garantie.

 • Veranderingen tijdens inmeten zijn mogelijk echter kan dit eventueel een meerprijs met zich meebrengen.

7.6 Garantiebepalingen – vervolg –

Artikel 1:

De deugdelijkheid van de geleverde goederen geldt bij normaal gebruik en onderhoud. LauterBach en/of Schuco profielen, gewaarborgd voor, indien \ schriftelijk anders overeengekomen een termijn van 20 jaar te rekenen vanaf de dag van levering, met dien verstande dat door gebruiker in ieder geval op hang-en sluitwerk, ventilatieschuiven, gevelbekleding, inzethorren, vensterbanken e.d., oppervlaktebehandelingen en glas en zon niet meer garantie wordt gegeven dan aan gebruiker door zijn leverancier wordt gegeven en dat dit eveneens geldt met betrekking tot andere van derden betrokken goederen en/of diensten, mits gebruiker zulks met de koper en/of opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 2:

Buiten de garantie vallen:

 • kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid

 • beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik ondeugdelijke bouwmaterialen.

 • beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege gebruiker aan het geleverde zijn uitgevoerd.

 • beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende verandering in het milieu

 • goederen, materialen,werkwijzen en constructies, welke afwijken van de in artikel i genoemde voorschriften, adviezen en eisen, voor zover op uitdrukkelijke instructie van koper en/of opdrachtgever toegepast, alsmede door of namens de koper en/of opdrachtgever aangeleverde materialen.

Artikel 3:

indien koper en/of opdrachtgever ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen zijn eigendom.

Artikel 4:

Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd

Artikel 5:

De garantie vervalt indien koper en/of opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van gebruiker reparaties aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten.

Artikel 6:

Het beweerdelijke niet nakomen door gebruiker van zijn garantiebepalingen ontslaat de koper en/of opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met gebruiker gesloten overeenkomst.

Artikel 7:

Indien de koper en/of opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met gebruiker gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is gebruiker niet de enige garantie gehouden.

Artikel 8:

De aansprakelijkheid van gebruiker zal beperkt zijn tot nakoming van de onderhavige garantieverklaring. Behoudens de werking van de onderhavige garantie is alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, inclusief gevolgschade, uitgesloten.

Artikel 9:

Teneinde eventuele schade zoveel mogelijk te beperken, is de begunstigde verplicht om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na het constateren van de gebreken, hiervan melding te doen bij de garantieverstrekker.

8. Beglazing en kleuren

8.1 Gebruiker adviseert bij alle kozijnen waarbij het glas tot onder de 85cm van de vloer komt te voorzien van dubbelzijdig veiligheidsglas, conform NEN3569. Indien u niet hiervoor kiest kan u bij ongelukken, schade, vervolgschade aansprakelijk gesteld worden. Gebruiker vrijwaart zich van aansprakelijkheid door dit hier aan de waarschuwingsplicht te voldoen.

8.2 De kleuren die het meest voorkomen hebben buiten een RAL nummer ook een kleurcode.

 • Lijkend RAL9001 glad of met houtnerf is creme.

 • RAL9016 is glad zuiver wit

 • RAL9010 is met houtnerf zuiver wit

 • RAL5011 is met houtnerf staalblauw

 • RAL6009 is met houtnerf dennengroen

 • RAL7016 is met houtnerf antraciet grijs

Er zijn meerdere kleuren mogelijk echter zijn dit de meest voorkomende.

9. Reclamaties

9.1 Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd product, dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien [2] dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant gebruiker, binnen [14] dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, de gebruiker schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

9.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is gebruiker niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door gebruiker van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door gebruiker zijn gecrediteerd.

9.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft gebruiker het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,- exclusief btw.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

10.2 De klant is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.

10.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

10.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of gebruiker goede gronde heeft te vrezen dat de klant in die verplichting tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terrein(en) en/of gebouw(en) ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor gebruiker uit de terugneming voortvloeien.

11. Ontbinding & beëindiging

11.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

11.2 In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

11.3 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surseance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.4 De annulering door de koper en/of opdrachtgever is slechts mogelijk indien gebruiker daarin toestemt. Wanneer gebruiker toestemt in annulering is koper en/of opdrachtgever aan gebruiker een vergoeding van 30% van de aanneemsom/koopsom verschuldigd, tenzij de gemaakte kosten plus winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval een hoger percentage dient te worden overeengekomen. In geval van annulering kan koper en/of opdrachtgever geen aanspraak maken op hetgeen reeds door gebruiker is gepresteerd.

12. Overmacht

12.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

12.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.

12.3 Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden aan deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van gebruiker.

13.2 Gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld aan (onvoorziene) gebeurtenissen tijdens montage, demontage en overige werkzaamheden aan of op de door de in de overeenkomst overeengekomen object van de klant.

13.3 De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakinngsverplichting en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal 30% van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW)

13.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeringen.

13.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor diefstal e.d. voor achtergebleven producten, goederen, gereedschappen e.d. op de door de klant aangewezen werklocatie dan wel op de door de klant beschikbaar gestelde gronden en/of terreinen. In geval van diefstal van genoemde zaken zal gebruiker de klant aansprakelijk stellen.

14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

14.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

14.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

 

 

 

Wij vragen u nooit om een aanbetaling!

Landelijke dekking

Betaalplan / Financiering mogelijk

 


 

KEURMERKEN EN CERTIFICERINGEN

 

Politie Keurmerk

 

VCA Certificaat

KOMO Keurmerk

 

SKG

 

 


OVERIGE

 

Duurzaamheid & verantwoord wonen

 

Recycling & Milieu